தமிழ் பால்குழி யின் அர்த்தம்

பால்குழி

பெயர்ச்சொல்