தமிழ் பால் ஊற்று யின் அர்த்தம்

பால் ஊற்று

வினைச்சொல்ஊற்ற, ஊற்றி