பால் தெளி -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : பால் தெளி1பால் தெளி2

பால் தெளி1

வினைச்சொல்

  • 1

    இறந்துபோனவரை எரித்த அல்லது புதைத்த இடத்தில் அடுத்த நாளில் அல்லது அதற்கடுத்த நாளில் பால் தெளித்துச் சடங்குசெய்தல்.

பால் தெளி -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : பால் தெளி1பால் தெளி2

பால் தெளி2

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    இறந்துபோனவரை எரித்த அல்லது புதைத்த இடத்தில் அடுத்த நாளில் அல்லது அதற்கடுத்த நாளில் பால் தெளித்துச் செய்யும் சடங்கு.

    ‘பால் தெளியை நாளன்றைக்குத்தான் செய்ய வேண்டும்’