தமிழ் பாளைக்கத்தி யின் அர்த்தம்

பாளைக்கத்தி

பெயர்ச்சொல்