தமிழ் பாழடி யின் அர்த்தம்

பாழடி

வினைச்சொல்-அடிக்க, -அடித்து