தமிழ் பாவசங்கீர்த்தனம் யின் அர்த்தம்

பாவசங்கீர்த்தனம்

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு