தமிழ் பாவனை பிடி யின் அர்த்தம்

பாவனை பிடி

வினைச்சொல்பிடிக்க, பிடித்து

  • 1

    (நாட்டியத்தில், தற்காப்புக் கலைகளில்) குறிப்பிட்ட ஒரு பாவனையைக் காட்டுதல்.