பாவலா -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : பாவலா1பாவ்லா2

பாவலா1

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு

பாவலா -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : பாவலா1பாவ்லா2

பாவ்லா2

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு பாவனை; (வெறும்) நடிப்பு.

    ‘தனக்கு ஒன்றும் தெரியாததுபோல அவன் பாவ்லா செய்தான்’