தமிழ் பாவு உருளை யின் அர்த்தம்

பாவு உருளை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (தறியில்) பாவு சுற்றப்பட்டிருக்கும் உருளை வடிவ மரத் துண்டு.