பிசிறு -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

பிசிறு1பிசிறு2பிசிறு3

பிசிறு1

வினைச்சொல்பிசிற, பிசிறி

வட்டார வழக்கு

பிசிறு -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

பிசிறு1பிசிறு2பிசிறு3

பிசிறு2

வினைச்சொல்பிசிற, பிசிறி

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு சுணங்குதல்.

    ‘கடைக்குப் போகச் சொன்னால் பிசிறிக்கொண்டு நிற்கிறாய்!’

பிசிறு -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

பிசிறு1பிசிறு2பிசிறு3

பிசிறு3

பெயர்ச்சொல்