தமிழ் பிடிதுணி யின் அர்த்தம்

பிடிதுணி

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு