தமிழ் பின்தங்கிய யின் அர்த்தம்

பின்தங்கிய

பெயரடை

  • 1

    பிற்படுத்தப்பட்ட.