தமிழ் பின்னர் யின் அர்த்தம்

பின்னர்

வினையடை

தமிழ் பின்னர் யின் அர்த்தம்

பின்னர்

இடைச்சொல்