பின்னர் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : பின்னர்1பின்னர்2

பின்னர்1

வினையடை

பின்னர் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : பின்னர்1பின்னர்2

பின்னர்2

இடைச்சொல்