தமிழ் பின்னறை யின் அர்த்தம்

பின்னறை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு