பின்னாடி -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : பின்னாடி1பின்னாடி2

பின்னாடி1

வினையடை

பேச்சு வழக்கு

பின்னாடி -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : பின்னாடி1பின்னாடி2

பின்னாடி2

இடைச்சொல்

பேச்சு வழக்கு