தமிழ் பின்னாடி யின் அர்த்தம்

பின்னாடி

வினையடை

பேச்சு வழக்கு

தமிழ் பின்னாடி யின் அர்த்தம்

பின்னாடி

இடைச்சொல்

பேச்சு வழக்கு