தமிழ் பின்னோக்கி யின் அர்த்தம்

பின்னோக்கி

வினையடை

  • 1

    கடந்த காலத்தில் நடந்தவற்றைப் பற்றி.

    ‘பின்னோக்கிப் பார்த்தால் வாழ்க்கையில் நீ செய்த தவறுகள் புலப்படும்’