தமிழ் பின்பு யின் அர்த்தம்

பின்பு

வினையடை

தமிழ் பின்பு யின் அர்த்தம்

பின்பு

இடைச்சொல்