தமிழ் பிய்த்துவாங்கு யின் அர்த்தம்

பிய்த்துவாங்கு

வினைச்சொல்-வாங்க, -வாங்கி

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு

  • 2

    பேச்சு வழக்கு (மழை) பலமாகப் பெய்தல்.

    ‘இரண்டு நாளாக மழை பிய்த்துவாங்கிவிட்டது’