தமிழ் பிய்த்துவிளாசு யின் அர்த்தம்

பிய்த்துவிளாசு

வினைச்சொல்

பேச்சு வழக்கு