தமிழ் பிய்த்துவிளாசு யின் அர்த்தம்

பிய்த்துவிளாசு

வினைச்சொல்-விளாச, -விளாசி

பேச்சு வழக்கு