தமிழ் பிய்த்து உதறு யின் அர்த்தம்

பிய்த்து உதறு

வினைச்சொல்உதற, உதறி

பேச்சு வழக்கு