தமிழ் பிரகாரம் யின் அர்த்தம்

பிரகாரம்

பெயர்ச்சொல்

தமிழ் பிரகாரம் யின் அர்த்தம்

பிரகாரம்

இடைச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு ‘அடிப்படையில்’, ‘முறையில்’ என்னும் பொருளில் பெயர்ச்சொற்களின் பின் இணைக்கப்படும் இடைச்சொல்; ‘படி’.

    ‘ஒப்பந்தத்தின் பிரகாரம் பணம் கைமாறியது’
    ‘கதைப் பிரகாரம் இப்படியொரு பாத்திரமே இல்லை’