தமிழ் பிரசங்கி யின் அர்த்தம்

பிரசங்கி

வினைச்சொல்பிரசங்கிக்க, பிரசங்கித்து

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு பிரசங்கம் செய்தல்.

தமிழ் பிரசங்கி யின் அர்த்தம்

பிரசங்கி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு