பிரசங்கி -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : பிரசங்கி1பிரசங்கி2

பிரசங்கி1

வினைச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு பிரசங்கம் செய்தல்.

பிரசங்கி -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : பிரசங்கி1பிரசங்கி2

பிரசங்கி2

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு