தமிழ் பிரசவி யின் அர்த்தம்

பிரசவி

வினைச்சொல்பிரசவிக்க, பிரசவித்து

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (குழந்தை) பெறுதல்.