தமிழ் பிரதிமை யின் அர்த்தம்

பிரதிமை

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு உருவம்.

    ‘அரசகுமாரியைப் போலவே ஒரு பிரதிமை செய்து எடுத்துக்கொண்டு வந்தான்’