தமிழ் பிரபஞ்சவியல் யின் அர்த்தம்

பிரபஞ்சவியல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பிரபஞ்சத்தில் உள்ள நட்சத்திரங்கள், கோள்கள் முதலியவற்றின் தோற்றம், இயல்பு, இயக்கம் போன்றவை பற்றி ஆராயும் ஒரு அறிவியல் துறை.