தமிழ் பிரபல்யம் யின் அர்த்தம்

பிரபல்யம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு