தமிழ் பிரமசரியம் யின் அர்த்தம்

பிரமசரியம்

(பிரமச்சரியம்)

பெயர்ச்சொல்