தமிழ் பிரமசாரி யின் அர்த்தம்

பிரமசாரி

(பிரமச்சாரி)

பெயர்ச்சொல்