தமிழ் பிரயோசனம் யின் அர்த்தம்

பிரயோசனம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

  • 2

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு விளையும் அல்லது உற்பத்திசெய்யப்படும் பொருள்.

    ‘தோட்டக்காரனே தோட்டத்துப் பிரயோசனங்களை அனுபவிக்கலாம்’