தமிழ் பிராக்குகாட்டு யின் அர்த்தம்

பிராக்குகாட்டு

வினைச்சொல்-காட்ட, -காட்டி

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு வேடிக்கை காட்டுதல்.