தமிழ் பிராணி யின் அர்த்தம்

பிராணி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    புலனுணர்வுகளைப் பெற்றிருப்பதும் இடம் விட்டு இடம் செல்லக்கூடியதுமான உயிரினம்.