தமிழ் பிரான் யின் அர்த்தம்

பிரான்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (பெரும்பாலும் தெய்வப் பெயரோடு இணைந்து) தேவன்.

    ‘ராமபிரான்’
    ‘யேசுபிரான்’