தமிழ் பிராப்தி யின் அர்த்தம்

பிராப்தி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு