தமிழ் பிருமாண்டம் யின் அர்த்தம்

பிருமாண்டம்

(பிரும்மாண்டம்)

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு