தமிழ் பிரைகுத்து யின் அர்த்தம்

பிரைகுத்து

வினைச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு உறை ஊற்றுதல்.