தமிழ் பிரை ஊற்று யின் அர்த்தம்

பிரை ஊற்று

வினைச்சொல்ஊற்ற, ஊற்றி