தமிழ் பிள்ளை வயிற்று யின் அர்த்தம்

பிள்ளை வயிற்று

பெயரடை

  • 1

    (ஒருவருடைய) மகனுக்குப் பிறந்த.

    ‘இது என் பிள்ளை வயிற்றுப் பேத்தி’