தமிழ் பிளிறு யின் அர்த்தம்

பிளிறு

வினைச்சொல்பிளிற, பிளிறி

  • 1

    (யானை) பேரொலி எழுப்புதல்.