புகல் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : புகல்1புகல்2

புகல்1

வினைச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு கூறுதல்; சொல்லுதல்.

    ‘தங்கள் மானத்துக்கு இழுக்கு நேர்ந்தால் மறவர்கள் வடக்கிருந்து உயிர் விடுவர் என்று சில புறநானூற்றுப் பாடல்கள் புகல்கின்றன’
    ‘இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்டதை வேதாகமம் புகல்கின்றது’

புகல் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : புகல்1புகல்2

புகல்2

பெயர்ச்சொல்