தமிழ் புட்டு யின் அர்த்தம்

புட்டு

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு