தமிழ் புண்ணாக்கு யின் அர்த்தம்

புண்ணாக்கு

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு