தமிழ் புண்ணியம் தேடு யின் அர்த்தம்

புண்ணியம் தேடு

வினைச்சொல்தேட, தேடி