தமிழ் புத்தம்புதுசு யின் அர்த்தம்

புத்தம்புதுசு

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு