தமிழ் புத்தாடை யின் அர்த்தம்

புத்தாடை

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு புதுத் துணி; புதிய ஆடை.