தமிழ் புதினம் காட்டு யின் அர்த்தம்

புதினம் காட்டு

வினைச்சொல்காட்ட, காட்டி

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (தேவையில்லாமல்) ஆர்ப்பாட்டம் செய்தல்.