தமிழ் புதிர் எடு யின் அர்த்தம்

புதிர் எடு

வினைச்சொல்எடுக்க, எடுத்து

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (அறுவடைக்கு முன்) நல்ல நாளில் முதன்முதலாக ஒரு பிடி நெற்கதிரை வீட்டுக்கு எடுத்துச் செல்லுதல்.