புறணி -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

புறணி1புறணி2

புறணி1

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு ஒருவர் இல்லாதபோது அவரைப் பற்றிக் குறைகூறும் செயல்.

புறணி -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

புறணி1புறணி2

புறணி2

பெயர்ச்சொல்

உயிரியல்
  • 1

    உயிரியல்
    மூளை, சிறுநீரகம் போன்றவற்றின் புறப்பகுதி.