தமிழ் புறமுதுகிடு யின் அர்த்தம்

புறமுதுகிடு

வினைச்சொல்

உயர் வழக்கு