தமிழ் புறமுதுகிடு யின் அர்த்தம்

புறமுதுகிடு

வினைச்சொல்-இட, -இட்டு

உயர் வழக்கு