தமிழ் புள்ளிக் கலவாய் யின் அர்த்தம்

புள்ளிக் கலவாய்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு புள்ளிகளோடு இருக்கும் (உணவாகும்) ஒரு வகைக் கலவாய் மீன்.