தமிழ் புளிச்சாதம் யின் அர்த்தம்

புளிச்சாதம்

பெயர்ச்சொல்